Klaipėda, Lietuva
+370 622 43971
info@tilda.lt

Privatumo politika

Nuo idėjos iki realaus projekto daiktų žymėjime

Privatumo politika

1. Sąvokos 

1.1. Paslaugų teikėjas – www.tilda.lt, tai IT sprendimų, programavimo ir interneto svetainių kūrimo įmonė Lietuvoje.

2. Privatumo politika 

Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (pvz., kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, saugojame bei apsaugome Jūsų asmens duomenis). Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. www.tilda.lt yra duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vidaus politiką ir taisykles, bei taikomus nacionalinius teisės aktus.

www.tilda.lt gaudami jūsų duomenis, darys viską, kad užtikrintų Jūsų privatumą. Sieksime su kiekvienu mūsų paslaugų vartotoju kurti gerus ir ilgalaikius partnerystės santykius, grindžiamus pasitikėjimu, sąžiningumu. Visa Jūsų konfidenciali informacija yra užkoduojama, todėl duomenys yra saugūs. www.tilda.lt neparduos Jūsų asmeninės informacijos jokiai trečiajai šaliai, išskyrus įstatymų išimtis – kai visa kliento informacija gali būti ir bus atskleista: informacijos pareikalauja specialiosios tarnybos, tam turinčios teises valstybinės institucijos ir teismas bei kitos institucijos, tarnybos, organizacijos, kurioms priėjimą prie informacijos numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

3. Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Mūsų kontaktinė informacija: MB “Tilda” (www.tilda.lt) Klaipėda, Įmonės kodas
304980900 , Įmonės tel.: +3706 22 43971, el.paštas: info@tilda.lt

4. Asmens duomenų kategorijos

Mes tvarkome šių kategorijų Jūsų asmens duomenis:

 • Identifikavimo duomenys – vardas, el.paštas ir kita informacijat.
 • Įmonės duomenys – pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas, vadovas, kontaktiniai duomenys.
 • Kontaktiniai duomenys – elektroninis paštas, telefono numeris, miestas ir kt.
 • Skaitmeniniai duomenys – slapukai, IP adresas, naudojimasis interneto svetainėmis ir socialiniais tinklais bei kiti internete viešai prieinami duomenys.

5. Atsakomybės apribojimas 

Informuojame, kad www.tilda.lt neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius finansinius, intelektualinius ar kitokius nuostolius, patirtus naudojantis www.tilda.lt paslaugomis.

6. Kaip mes gauname ar galime gauti Jūsų duomenis?

Apie Jus mes gauname informaciją iš šių šaltinių:

• iš Jūsų registracijos formos, užpildytos mūsų interneto svetainėje;

• bendraujant su Jumis telefonu, elektroniniu paštu;

• iš viešų registrų: Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Turto arešto aktų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro;

• iš užklausų skirtingoms išorinėms duomenų bazėms.

7. Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis?

Mes turime teisę bei teisės aktais nustatytą pareigą kaupti visus Jūsų mums pateiktus duomenis. Mes kaupiame Jūsų informaciją, kurios duomenis saugome ne ilgiau nei 2 metus po to kai jūs nebeatliekate jokių aktyvių veiksmų svetainėje. Kai mes duomenis saugome kitu konkrečiu tikslu, duomenų saugojimo laikotarpis nurodomas prie konkretaus tikslo skyriuje kaip mes naudojame Jūsų duomenis. Gavus Jūsų sutikimą, galime sutarti ir dėl kitokio saugojimo laikotarpio.

8. Kam mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Mes atskleidžiame Jūsų duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina, bei tokia forma, kokia reikalinga norint pasiekti tikslus, įvardytus šioje Privatumo politikoje. Duomenys atskleidžiami tik tiems partneriams, su kuriais esame pasirašę sutartis, apsaugančias Jūsų teises bei laisves, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga. Kai kuriais atvejais mes turime teisę pareigą atskleisti Jūsų duomenis valdžios institucijomis (pvz. tyrimo įstaigoms, mokesčių administratoriams, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui), tačiau tik laikantis nustatytų teisinių įsipareigojimų.

9. Kur mes apdorojame Jūsų duomenis?

Kad galėtume vykdyti savo veiklą, Jūsų asmens duomenis turime tvarkyti pagal šioje Privatumo politikoje nurodytas sąlygas. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ES bei kitose šalyse. Jei mūsų paslaugų teikėjai tvarkys Jūsų asmens duomenis šalyse, kuriose neužtikrinama pakankama Jūsų teisių apsauga, mes atidžiai įvertinsime visas aplinkybes ir imsimės atitinkamų priemonių, kad Jūsų teisės į tinkamą asmens duomenų tvarkymą nebūtų pažeistos. Mes užtikrinsime, kad būtų sudarytos sąlygos Jums naudotis savo teisėmis bei veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis.

10. Kaip mes naudojame Jūsų duomenis?

 • Mes naudojame Jūsų duomenis tam kad jūs galėtumete naudotis mūsų paslaugomis;
 • Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kurie apibrėžti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose.
 • Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi teisėtais interesais. Teisėti interesai – tai išsamiai apsvarstyti mūsų įmonės interesai, reikalingi vykdant mūsų veiklą, informacijos ir sistemų saugumą (programinė įranga, apsauganti duomenų praradimą, apsauga nuo kenkėjiškų programų, tinklo saugumas). Siekiant užtikrinti, kad mūsų interesai yra suderinti su Jūsų interesais, atliekame kiekvienos tvarkymo operacijos, kuri pagrįsta teisėtu interesu, reikalingumo įvertinimą.
 • Jei norite atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų, bet kuriuo metu informuokite klientų aptarnavimo centrą apie tai, kad nepageidaujate, kad Jūsų kontaktiniai duomenys būtų naudojami tiesioginei rinkodarai.
 • Visais atvejais, mes atsižvelgiame į Jūsų interesus bei teises,suteiktas duomenų apsaugos teisės aktais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis mūsų teisėtu interesu. Jūsų privatumo teisės yra visuomet užtikrintos apsaugos priemonėmis bei suderintos su Jūsų teisėmis bei laisvėmis. Jūs turite teisę pareikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėto intereso tikslu. Jei norite pareikšti nesutikimą, prašome kreiptisį klientų aptarnavimo centrą. Atkreipiame dėmesį, kad mes galime tęsti tvarkymą, jei įvertinus mūsų teisėtą interesą, jis yra suderinimas su Jūsų laisvėmis ir teisėmis. Jeigu Jūsų pareikštas nesutikimas yra motyvuotas, mes galime sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymą dėl nurodytų priežasčių.
 • Laikas nuo laiko mes galime rinkti ir tvarkyti Jūsų duomenis, turėdami Jūsų sutikimą. Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir reikalingas susijusioms tvarkymo operacijoms atlikti.

11. Jūsų teisės

 • Jūs turite teisę pateikti prašymą dėl Jūsų duomenų tvarkymo: MB “Tilda” (www.tilda.lt) Klaipėda, Įmonės kodas 304980900 , Įmonės Tel.: +3706 22 43971. Su mumis galite susisiekti: El. paštu: info@tilda.lt .Jūsų prašymai išnagrinėjami per vieną mėnesį.
 • Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis, tikslais, kuriais jie tvarkomi, kategorijomis, šaltiniais, gavėjais, saugojimo laikotarpiu bei teisėmis, įskaitant teisę gauti Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją.
 • Mes atnaujiname Jūsų asmens duomenis, prašydami Jūsų laikas nuo laiko juos peržiūrėti ir kai to reikalauja teisės aktai. Tačiau jei pastebėtumėte, kad bet kurie duomenys, kuriuos turime apie Jus, yra neteisingi, galite pateikti prašymą ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius duomenis. Jūs galite pataisyti ar papildyti savo asmens duomenis savitarnos svetainėje ar susisiekę su mumis bei pateikę teisingus ar papildomus duomenis. Jei Jūsų asmens duomenų tikslumas ginčijamas, Jūsų pageidavimu Jūsų duomenų tvarkymas gali būti apribotas, laikotarpiui, per kurį galėtume patikrinti duomenų tikslumą.
 • Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mes saugosime Jūsų duomenis, bet jų nenaudosime. Jūs taip pat turite teisę kreiptis, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys, bet tik vienu iš šių, teisės aktais numatytu atveju:
 • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; o Jūs atšaukėte savo sutikimą, jei Jūsų duomenys tvarkomi su Jūsų sutikimu ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui, pagrįstam mūsų teisėtu interesu. Mes apribosime duomenų tvarkymą, kol Jūsų interesai bus patvirtinti; Jei būtų nustatyta Jūsų teisių viršenybė, Jūsų prašymu ištrinsime Jūsų duomenis;
 • Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi teisės aktais nustatytų reikalavimų; o Kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, galite kreiptis, kad tvarkymas būtų apribotas arba duomenys būtų ištrinti. Nesant pagrindo, mes neištrinsime ir neapribosime Jūsų duomenų tvarkymo.

Jūs turite teisę nesutikti su sprendimu, pagrįstu vien automatiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.

 • Jūs turite teisę susisiekti su mumis bet kuriuo metu, jei manote, kad pažeidėme duomenų apsaugos įstatyme nustatytas Jūsų teises.

12. Šalių atsakomybė 

Bendrovė atsako už tinkamą įsipareigojimų, numatytų Taisyklėse, vykdymą.  Bendrovė turi teisę keisti, pildyti svetainės funkcionalumą, siųsti Klientui informacinius pranešimus apie pasikeitusias paslaugas, kainodaros ir apmokėjimo sąlygas.  Bendrovė turi teisę apriboti ar sustabdyti naudojimąsi svetaine, jei tai reikalinga dėl nenumatytų ar Force majeure aplinkybių. Jei Klientas nesilaiko Taisyklių arba savo veiksmais trikdo svetainės veiklą, Bendrovė turi teisę be perspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Klientui naudotis svetaine.  Jeigu pasikeitė Kliento kontaktinė informacija, Klientas privalo pakeisti ją svetainėje arba pranešti Bendrovei kitais būdais (telefonu, paštu, elektroniniu paštu ar kita).

13. Taisyklių galiojimas, nutraukimas, sąlygų keitimas 

Taisyklės įsigalioja nuo Kliento patvirtinimo, kad susipažino su Taisyklėmis, ir sutikimo naudotis svetaine.  Bendrovė turi teisę keisti Taisykles vienašališkai, prieš tai informavusi Klientus svetainėje, elektroniniu paštu ar kitais būdais.  Galimybė naudotis svetaine ir Taisyklės taip pat nustoja galioti, savanoriškai ar sistemos administratoriaus panaikinus Kliento prieigą prie sistemos.

14. Sistemų saugumas 

Klientams griežtai draudžiama www.tilda.lt sistema naudoti siekiant neteisėtai prieiti prie kito vartotojo duomenų, į tai įeina (bet tuo neapsiriboja): priėjimas prie duomenų, nepriklausančių Klientui, bandymai atspėti slaptažodžius, sistemų saugumo skylių ieškojimas ar panašūs neteisėti veiksmai. Šios sistemos Klientas negali įsibrauti, bandyti padaryti neveiksniu, kenkti jokiam kitam Klientui, serveriui ar tinklui. Nustatyti asmenys ar jų IP adresai, kenkiantys kitoms sistemoms gali būti nubausti pagal LR įstatymus. Dėmesio: klientas, bet kokiu būdu atlikęs kenkėjiškus veiksmus, turės finansiškai atlyginti patirtus nuostolius.

15. Slapukai

Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, įkeliamos į Jūsų kompiuterį, kad būtų surinkta standartinė interneto žurnalo informacija bei informacija apie lankytojų elgesį. Ši informacija naudojama, pavyzdžiui, stebėti lankytojų veiklą interneto svetainėje bei rengti statistines ataskaitas apie aktyvumą svetainėje. Jūs galite nustatyti, kad Jūsų naršyklė blokuotų slapukus. Tačiau kai kurie slapukai yra būtini, kad prisijungimo metu svetainės naudotojas galėtų naudotis mūsų paslaugomis.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
_sesSlapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikytiĮėjimo į puslapį metu24 valUnikalus identifikatorius

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms www.tilda.lt interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.

Atnaujinta 2019-01-05